Niniejszym aneksem określa się szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za pracę organisty.

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za pełny etat uważa się przepracowanie 40 godzin w tygodniu.

 

2. Na etat pracy organisty składają się następujące jednostki:

a) czas na przygotowanie zawodowe - 4 godziny,
b) Msza św. w niedzielę - 1 godzina,
c) Msza św. w tygodniu - 1 godzina,
d) Msza św. ślubna - 1 godzina,
e) Msza św. pogrzebowa - 1 godzina,
f) liturgia pogrzebowa - 1 godzina,
g) przerwa między zajęciami wynikającymi z umowy, trwająca nie dłużej niż godzinę - 1 godzina,
h) nabożeństwo - 1 godzina,
i) praca z chórem trwająca godzinę - 3 godziny,
j) praca z innym zespołem muzycznym trwająca godzinę - 3 godziny,
k) przygotowania psałterzystów i kantorów trwające nie krócej niż 45 minut - 1 godzina,
l) podstawowe czynności związane z opieką nad instrumentem i miejscem pracy - 1 godzina,
m) przygotowanie parafian do wspólnego śpiewu (np.6 prób po 10 min.) - 1 godzina.

3. Do czasu pracy organisty można zaliczyć także:

a) akompaniowanie zespołom muzycznym,
b) organizowanie koncertów w parafii,
c) animację życia muzycznego w parafii,

4. W indywidualnych przypadkach strony, umową, mogą postanowić inaczej.

5. Pracę organisty ponad etat uważa się jako pracę w godzinach nadliczbowych. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych obliczane będzie proporcjonalnie do stawki pracy godzinowej  na pełnym etacie.

6. Wysokość stawki godzinowej określać będzie umowa między kościelną osobą prawną a organistą, biorąca pod uwagę miejscowy zwyczaj i możliwości finansowe parafii.

7. Na wysokość wynagrodzenia wpływ mają: staż pracy i wykształcenie.

A) Po przepracowaniu:
a) trzech lat przysługuje 3% dodatku,
b) pięciu lat 5% dodatku,
c) dziesięciu lat 10% dodatku,
d) każdego następnego roku powyżej 10 lat, przysługuje 1% dodatku,
obliczonego od pensji zasadniczej.
B) Posiadanie oraz uzyskanie wyższych kwalifikacji zawodowych określonych w §II pkt 2 c,d „Regulaminu”, organiście przysługuje dodatek w wysokości 20 % pensji zasadniczej.

8.Organiście zatrudnionemu na pełnym etacie przysługuje jeden wolny dzień w tygodniu, uzgodniony z kościelną osobą prawną.
{backbutton}