WSTĘP

1. Regulamin niniejszy stanowi podstawę ułożenia wzajemnych stosunków między kościelną osobą prawną a organistą.
2. Regulamin uwzględnia przepisy prawa kościelnego, państwowego oraz przepisy wynikające z ustawy O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej z 17.05 1989 r.
3. Arcybiskup Poznański, zgodnie z dokumentami Poznańskiego Synodu Archidiecezjalnego (1992-1993), ustanawia Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej jako jedyny organ do załatwiania wszelkich spraw związanych z realizacją niniejszego regulaminu.


 

§ I CHARAKTER PRAWNY STANOWISKA ORGANISTY
1. Organista, będąc  w służbie Bogu i Kościołowi, podlega władzy kościelnej zgodnie z przepisami: prawa kościelnego, Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego oraz niniejszego regulaminu.
2. Organista podlega bezpośrednio władzy kościelnej w zakresie wykonywania obowiązków, w dalszej kolejności Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w zakresie określonym niniejszym regulaminem a w trybie nadzwyczajnym Arcybiskupowi Metropolicie.
3. Organista wykonuje swoje obowiązki w oparciu o jedną z następujących form umów:
a) Umowę o pracę,  
b) Umowę zlecenia,
c) Umowę o świadczenie usług muzycznych,
d) Zasadę wolontariatu.
4. Formy umów wraz z komentarzem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej są załączone w postaci aneksu do niniejszego regulaminu.

§ II WYMAGANE KWALIFIKACJE ORGANISTY
1. Warunkami podstawowymi do objęcia stanowiska organisty są:
a) przykładne życie według zasad wiary katolickiej,
b) należyte wykształcenie muzyczne i liturgiczne,
c) znajomość obowiązujących przepisów w zakresie prawodawstwa muzyki kościelnej.
2. Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej zaleca następujące stopnie wykształcenia:
a) Dyplom ukończenia diecezjalnych ośrodków kształcenia organistów,
b) Dyplom ukończenia średnich szkół muzycznych w klasie organów z uzupełnieniem wiedzy liturgicznej,
c) Dyplom ukończenia kierunków „muzyka kościelna” w akademiach muzycznych i wydziałach teologicznych wyższych uczelni,
d) Dyplom ukończenia wyższych szkół muzycznych w klasie organów z odpowiednim uzupełnieniem wiedzy liturgicznej.

§ III OBJĘCIE STANOWISKA ORGANISTY
1. Objęcie stanowiska organisty powinno zadość czynić przepisom Prawa Pracy, Kodeksu Cywilnego  i niniejszego Regulaminu.
2. Kandydat na stanowisko organisty powinien złożyć następujące dokumenty:
a) podanie,
b) życiorys,
c) świadectwo chrztu św. i ewentualnie ślubu kościelnego,
d) świadectwo wykształcenia ogólnego,
e) świadectwo wykształcenia muzycznego,
f) opinię od poprzedniego pracodawcy (ewentualnie).
3. O zamiarze zawarcia umowy z organistą, kościelna osoba prawna zawiadomi Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej, przedkładając do wglądu dokumenty przewidziane w  § III pkt 2, celem otrzymania opinii o danym kandydacie.

§ IV OBOWIĄZKI ORGANISTY
1. Organista winien być wzorem kultury i uprzejmości, szczególnie przy załatwianiu spraw swojego stanowiska. W stosunku do przełożonego jest obowiązany do szacunku oraz podporządkowania się jemu w sprawach służbowych.
2. Organista jako muzyk kościelny jest współodpowiedzialny za kulturę muzyczną w danej wspólnocie parafialnej. Powinien być animatorem w tej dziedzinie, stale doskonaląc swoje umiejętności. Jego obowiązkiem jest rozśpiewać parafię oraz systematycznie wzbogacać repertuar pieśni, ożywiając w ten sposób liturgię i modlitwę tej wspólnoty. Swój zawód organista pojmuje jako powołanie do służby Bogu i Kościołowi.
3. Obowiązki organisty:
a) gra na organach i śpiew podczas Mszy świętych i nabożeństw, w których muzyka i śpiew są obowiązujące lub przyjęte,
b) kierowanie liturgicznym zespołem śpiewaczym, o ile nie ma osobnego dyrygenta,
c) przygotowanie psałterzysty i kantora do liturgii,
d) ćwiczenie  parafian w śpiewie kościelnym,
e) dbanie o godny stan instrumentu,
f) uczestniczenie przynajmniej raz na trzy lata w rekolekcjach dla organistów oraz branie udziału w diecezjalnych kursach organistowskich.

§ V UPRAWNIENIA  ORGANISTY
1. Organiście za wykonywane świadczenia oraz pracę należy się słuszne wynagrodzenie - ustalone w oparciu o prawny charakter zatrudnienia /rodzaj umowy/, przepisy ogólne prawa pracy, Kodeksu Cywilnego oraz lokalny zwyczaj. Wysokość wynagrodzenia uwzględniać powinna zalecenia Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej,  przedstawione w Aneksie do niniejszego Regulaminu.
2. Zgodnie z przepisami Prawa Pracy organiście należy się prawo do płatnego urlopu. Wszelkie zastępstwa organisty na czas płatnego urlopu opłacane są przez kościelną osobę prawną.
3.  Organiście należy się także  zapłata za czynności zlecane mu w parafii, nie będące wynikiem umowy podstawowej.
4. Jeśli z lokalnego zwyczaju wynikają dodatkowe dochody organisty /np. użytkowanie mieszkania parafialnego, użytkowanie ziemi kościelnej, tzw. opłatki,/ są one przedmiotem oddzielnej umowy zawartej pomiędzy kościelną osobą prawną a organistą.
5. Zatrudnienie organisty przez kościelną osobę prawną powinno zadość czynić przepisom
o gwarantowanych świadczeniach pracowniczych.
§ VI ROZWIĄZANIE UMOWY Z ORGANISTĄ
1.  Rozwiązanie umowy z organistą  może być wynikiem kształtu umowy, lub wynikać z przepisów Prawa Pracy i Kodeksu Cywilnego.
2.  Rozwiązanie umowy z organistą  bez wypowiedzenia może nastąpić w przypadku:
a) występowania organisty przeciwko Kościołowi,
b) dawania zgorszenia  własnym postępowaniem,
c) karalności przez sądy powszechne i kościelne,
d) niewłaściwego  wypełniania warunków umowy i Regulaminu pracy organistów.
3. Zamiar rozwiązania umowy o pracę z organistą bez wypowiedzenia wraz z merytorycznymi podstawami rozwiązania umowy zostaną przedłożone przez reprezentującego kościelną osobę prawną, Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, która w ciągu 14 dni wyda w tej sprawie opinie.
4. Forma rozwiązania umowy z organistą powinna być zgodna  z przepisami prawa   w tej materii.

§ VII PRZEPISY KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wraz ze stosownymi Aneksami wchodzi w życie po miesiącu od zatwierdzenia go przez Arcybiskupa Poznańskiego i opublikowaniu  w formie dekretu.
2. W jak najkrótszym czasie należy uporządkować sprawy zatrudnienia organistów opierając się o niniejszy regulamin, stosowne instrukcje Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej i Rady ds. Ekonomicznych Archidiecezji Poznańskiej.
3. Niniejszy regulamin należy wręczyć organiście, zobowiązując Go własnoręcznym podpisem do jego przestrzegania.
4. Podpisana przez organistę kopia regulaminu, przechowywana jest w dokumentach parafialnych.

Poznań, dnia 21 lutego 2003 roku
L. dz. 1230/2003
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Wersja do pobrania:  

{backbutton}